Bell Schedules

Regular 

1st Block          8:10 – 9:30 

2nd Block         9:34 – 10:54

Seminar          10:58 – 11:18

3rd Block          11:22 – 1:07 

4th Block          1:11 – 2:31 

Skinny              2:35 – 3:15 

Wednesday 

1st Block         9:10 – 10:20 

2nd Block         10:24 – 11:34

Seminar           No Seminar

3rd Block          11:38 – 1:17

4th Block          1:21 – 2:31

Skinny              2:35 – 3:15

2 Hour Late Start

1st Block           10:10 - 11:10 

2nd Block         11:14 – 12:14

Seminar           *see lunch schedule

3rd Block          1:09 – 2:10 

4th Block          2:14 – 3:15 

Skinny             (none) 

Jr. High Regular Lunch

Class    11:22 – 12:15

Lunch  12:15 – 12:40                    

Class    12:40 – 1:07

Jr. High Wednesday Lunch

Class    11:58 – 12:15

Lunch  12:15 – 12:40                    

Class    12:40 – 1:25

Jr. High 2 Hr Late Lunch

Lunch      12:18-12:40                    

Seminar   12:40 – 1:05

Sr. High Regular Lunch

Class    11:22 – 12:40

Lunch  12:40 – 1:07

Sr. High Wednesday Lunch

Class    11:58-12:40

Lunch  12:40-1:05

Class    1:05-1:25

Sr. High 2 Hr Late Lunch

Seminar      12:18-12:40

Lunch          12:40-1:05